Quẳng Python, Javascript, Java đi – đây mới là ngôn ngữ bạn nên học trong thời gian tới

Quẳng Python, Javascript, Java, PHP đi mà vui sống