Do có yêu cầu của một bạn QA trong công ty và phần thưởng là 2 cái bánh gato to đùng :D, mình có thêm...