Category: Java

String vs StringBuilder vs StringBuffer in Java

Khi làm việc với chuỗi trong Java chúng ta có 3 options: String, StringBuilder, StringBuffer. Với String là immutable. Khi một chuỗi String được tạo...

JVM GC cho người chưa biết

Mục đích của bài viết. Vào một ngày đẹp trời, một nhóm bạn trẻ vào hỏi tôi, một anh supporter, vào tư vấn giúp nhóm...

String và String Pool trong Java

1. String là gì? Chúng ta chắc hẳn đã rất quen thuộc với String khi code Java. Với định nghĩa String từ Oracle như sau:...
Scroll Up