Tag: php

Giới thiệu Slim PHP

Slim là một framework PHP, chủ yếu sử dụng cho các ứng dụng web và API theo cấu trúc REST (Representational state transfer). Các framework...

Có thể bạn chưa biết (PHP)

Bài blog này dùng để giới thiệu/chia sẻ một số thủ thuật/ câu lệnh php mà có thể mọi người không để ý hoặc không...

Parallel PHP processes with PCNTL

1. Overview In general, standard PHP does not provide parallel processes. There are some ways to do it such as using Process Control Extensions :...
Scroll Up