Category: Scala

JVM GC cho người chưa biết

Mục đích của bài viết. Vào một ngày đẹp trời, một nhóm bạn trẻ vào hỏi tôi, một anh supporter, vào tư vấn giúp nhóm...

Stream Processing with ZIO stream

ZIO ZIO là một Functional Effect System, được cho là sự kết hợp của Reader, Either và Future: ZIO[R, E, A] ≅ R => Either'[E,...

Tối ưu hoá trong Scala

Trong bài viết này mình sẽ liệt kê một số vấn đề thường gặp trong Scala khiến cho code chạy chậm và cách giải quyết....

Dùng scala để crawler dữ liệu

Xin chào, mình là Thắng Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng scala để crawler dữ liệu từ website, mà cụ thể ở...

Understanding extensions method in Scala

Extension Method in Scala import scala.concurrent.duration._ class SampleActor extends TaskExecutorBase { val taskTimeout = 10.seconds def doTask(task: Task): Unit = { println("Sample task start.") ......

Streams trong Scala

Stream là gì? Một stream giống như một list, ngoại trừ việc các phần tử của nó có tính lazy. Do vậy mà stream có...
Scroll Up