Author: LamNT

Tổng quan về kiến trúc CQRS

CQRS ? Đây là một pattern được viết tắt bởi Command Query Responsibility Segregation, dịch nôm na là phân tách vai trò Command (tượng trưng...

Optimistic hay Pessimistic Locking ?

Problem: Giả sử 2 user A và B đều đọc chung dữ liệu Customer từ Database, sau đó cả 2 cùng thay đổi dữ liệu...
Scroll Up