Tag: javascript

Custom Constructor Functions

Custom Constructor Functions Ngoài việc khởi tạo một object trong javascript bằng object literal (var x = {}) pattern và các hàm tạo có sẵn...

Overview Preactjs

Preact là gì? Preact là một thư viện JavaScript, được tuyên bố là “giải pháp thay thế 3kB nhanh cho React với cùng một API...

ES6 và những điều thú vị!

Bài viết này sẽ phù hợp hơn với bạn đọc đã biết và tìm hiểu về Javascript . Nếu chưa! Không sao, hãy học một...

Typescript: Generic type

Trước khi đọc bài viết này bạn hãy bỏ ra 5 phút để tìm hiểu về Typescript cơ bản. Sau khi đọc xong bài viết...

Module Pattern in Javascript

Module pattern in Javascript The Module Pattern is what we’d call a “design pattern” in Javascript. It keeps our source code simple and easy to...

Lodash – Functional Javascript library

Introduce If you are familiar with functional programming language such as Haskell, Erlang… or fell in love with awesome collection method of Scala, you will may...

Backbone.js – MVC Javascript library

1. Giới thiệu Backbone.js Backbone.js là một thư viện javascript giúp triển khai cấu trúc của 1 ứng dụng web dưới mô hình MVC. Backbone.js...
Scroll Up