Category: Docker

DOCKER IN ACTION

  Vài năm trở lại đây, Docker dường như trở thành software platform quốc dân, đi đâu cũng nghe thấy, người người Docker, nhà nhà...

Giới thiệu về Dockerfile

Dockerfile là gì Dockerfile có thể hình dung như một script dùng để build các image trong container. Dockerfile bao gồm các câu lệnh liên...
Scroll Up