Category: Docker

Giới thiệu về Dockerfile

Dockerfile là gì Dockerfile có thể hình dung như một script dùng để build các image trong container. Dockerfile bao gồm các câu lệnh liên...
Scroll Up