Tag: design pattern

Tìm hiểu về Bridge Pattern

Trong việc thiết kế ứng dụng, một mẫu thiết kế (design pattern) là một giải pháp để tối ưu việc một vấn đề thường xuyên...

Adapter Pattern

Structural Pattern (nhóm cấu trúc) : các giải pháp giúp chúng ta sử dụng đối tượng (objects) và các lớp (classes) trong các cấu trúc...

Tổng quan về kiến trúc CQRS

CQRS ? Đây là một pattern được viết tắt bởi Command Query Responsibility Segregation, dịch nôm na là phân tách vai trò Command (tượng trưng...

Module Pattern in Javascript

Module pattern in Javascript The Module Pattern is what we’d call a “design pattern” in Javascript. It keeps our source code simple and easy to...
Scroll Up