Tag: Hinerankai

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 7)

Nguyên tắc 14: Tuyển dụng cấp dưới giỏi hơn mình Giả sử bạn đang phỏng vấn và đây là vòng cuối, chỉ còn 2 ứng...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 2)

Nguyên tắc 3: Hiểu rõ 2 loại phát triển: HỮU HÌNH và VÔ HÌNH Để tạo dựng được công ty lớn mạnh, vĩ đại, trước...
Scroll Up