Category: Design Pattern

Adapter Pattern

Structural Pattern (nhóm cấu trúc) : các giải pháp giúp chúng ta sử dụng đối tượng (objects) và các lớp (classes) trong các cấu trúc...

Giới thiệu Decorator pattern

1. Vấn đề Khi phát triển phần mềm việc thêm hành vi (method) cho object thường xảy ra. Để giải quyết vấn đề này ta...

Giới thiệu Builder pattern

Trong thực tế, đôi khi chúng ta cần tạo object phức tạp chứa nhiều data member. Các data member này có thể là các kiểu...

Giới thiệu về Singleton Pattern

Bạn đã từng nghĩ chương trình của bạn sẽ thế nào khi có n object cùng kết nối tới database? Lúc đó, chương trình của...

Microservices và Phản-khuôn-mẫu

Thiên Chúa tạo ra… ánh sáng và bóng đêm, thiên đường và địa ngục… Người tạo ra vạn vật theo cặp đối lập, tương xứng...

Tổng quan về kiến trúc CQRS

CQRS ? Đây là một pattern được viết tắt bởi Command Query Responsibility Segregation, dịch nôm na là phân tách vai trò Command (tượng trưng...

Optimistic hay Pessimistic Locking ?

Problem: Giả sử 2 user A và B đều đọc chung dữ liệu Customer từ Database, sau đó cả 2 cùng thay đổi dữ liệu...
Scroll Up