Tag: Coding Convention

Ruby Coding Convention (Phần 5)

Trong phần cuối cùng tôi sẽ đề cập tới String và Regular Expressions Collections Khởi tạo mảng và bảng băm # bad arr = Array.new...

Ruby Coding Convention (Phần 4)

Trong phần này, tôi sẽ tiếp tục giúp mọi người tìm hiểu về Class, Modules, Exceptions, Collections Classes & Modules Sử dụng một cấu trúc...

Ruby Coding Convention (Phần 3)

Ở phần hai, tôi đã giới thiệu về cú pháp trong Ruby, làm sao để các câu lệnh điều kiện, vòng lặp, block, methods …...

Ruby Coding Convention (Phần 1)

Coding convention là việc mà tôi luôn tìm hiểu khi bắt đầu và trong suốt quá trình học và code bất kì ngôn ngữ nào....

Ruby Coding Convention (Phần 2)

Trong phần trước, tôi đã giới thiệu Source Code Layout của Ruby, làm sao để source code dễ nhìn, dễ đọc hơn. Trong phần này,...
Scroll Up