Ruby Coding Convention (Phần 2)

ruby_convention

Trong phần trước, tôi đã giới thiệu Source Code Layout của Ruby, làm sao để source code dễ nhìn, dễ đọc hơn. Trong phần này, tối sẽ tiếp tục giới thiệu những phần tiếp theo về Ruby Coding Convention, dựa theo bài viết của tác giả Bbatsov tại https://github.com/bbatsov/ruby-style-guide#syntax.

Syntax

 • Khi định nghĩa function, nếu có tham biến truyền, sử dụng các dấu (). Nếu không có tham biến, bạn không nên có nó
    # bad
    def some_method()
     # body omitted
    end
  
    # good
    def some_method
     # body omitted
    end
  
    # bad
    def some_method_with_arguments arg1, arg2
     # body omitted
    end
  
    # good
    def some_method_with_arguments(arg1, arg2)
     # body omitted
    end
 • Sử dụng ?: thay vì dùng if/then/else/end nếu điều kiện đơn giản. Nhưng nếu có 2 câu lệnh lồng nhau, thì nên đan xen 2 kiểu đó như ví dụ ở dưới
   # bad
   result = if some_condition then something else something_else end
  
   # good
   result = some_condition ? something : something_else
  
   # bad
   some_condition ? (nested_condition ? nested_something : nested_something_else) : something_else
  
   # good
   if some_condition
    nested_condition ? nested_something : nested_something_else
   else
    something_else
   end
 • Sử dụng ! thay cho not, && thay cho and, || thay cho or
 • Không nên sử dụng if/unless .. end, while/until ... end nếu statement chỉ có một dòng. Ví dụ
   # bad
   if some_condition
    do_something
   end
  
   # good
   do_something if some_condition
   # bad
   while some_condition
    do_something
   end
  
   # good
   do_something while some_condition
 • Sử dụng unless thay cho if not
 • Không sử dụng unless ... else ... end. Hãy viết lại thành câu lệnh if ... else ... end
 • Hạn chế sử dụng () trong câu lệnh if/unless/while/until
   # bad
  if (x > 10)
   # body omitted
  end
  
  # good
  if x > 10
   # body omitted
  end
 • sử dụng until thay cho while với câu lệnh dạng phủ định
  # bad
  do_something while !some_condition
  
  # good
  do_something until some_condition
 • Bỏ các dấu {} ngoài cùng của hash
  # bad
  user.set({ name: 'John', age: 45, permissions: { read: true } })
  
  # good
  user.set(name: 'John', age: 45, permissions: { read: true })
 • Khi gọi method không có arguments đi dùng, hãy bỏ các dấu ngoặc
  # bad
  Kernel.exit!()
  2.even?()
  fork()
  'test'.upcase()
  
  # good
  Kernel.exit!
  2.even?
  fork
  'test'.upcase
 • Đối với những đoạn code chỉ đơn giản, chỉ gồm 1 dòng, hãy sử dụng {...} do ... end
   # bad
   names.each do |name|
    puts name
   end
  
   # good
   names.each { |name| puts name }
 • Không phải lúc nào cũng cần sử dụng return. Hạn chế sử dụng nếu flow của source code không cần thiết nó
  # bad
  def some_method(some_arr)
   return some_arr.size
  end
  
  # good
  def some_method(some_arr)
   some_arr.size
  end
 • Tránh sử dụng self nếu không cần thiết. Nó chỉ cần sử dụng nếu bạn muốn ghi dữ liệu
  # bad
  def ready?
   if self.last_reviewed_at > self.last_updated_at
    self.worker.update(self.content, self.options)
    self.status = :in_progress
   end
   self.status == :verified
  end
  
  # good
  def ready?
   if last_reviewed_at > last_updated_at
    worker.update(content, options)
    self.status = :in_progress
   end
   status == :verified
  end
 • Không gán biến trong câu lệnh if ... else ... end
  # bad (+ a warning)
   if v = array.grep(/foo/)
    do_something(v)
    ...
   end
  
   # good
   v = array.grep(/foo/)
   if v
    do_something(v)
    ...
   end
 • Khai báo biến bẳng kí hiệu ||=. Tuy nhiên, không gán theo cách này với biến boolean
  # gán giá trị Bozhidar cho biến name nếu biến này là nil hay false
  name ||= 'Bozhidar'
  
  # bad
  enabled ||= true
  
  # good
  enabled = true if enabled.nil?
 • Sử dụng &&= để xử lý biến nếu cần điều kiện khi biến tồn tại. Việc sử dụng kí tự này sẽ không cần kiểm tra xem biến có tồn tại hay k
  # bad
  if something
   something = something.downcase
  end
  
  # good
  something &&= something.downcase
 • Không được có dấu cách sau tên hàm và trước dấu (
  # bad
  f (3 + 2) + 1
  
  # good
  f(3 + 2) + 1
 • Sử dụng -w để trình biên dịch Ruby nhắc bạn nếu bạn quên đi những qui tắc ở trên
 • Các sử dụng lambda
  # good
   l = ->(a, b) { a + b }
   l.call(1, 2)
  
   l = lambda do |a, b|
    tmp = a * 7
    tmp * b / 50
   end
 • Sử dụng proc thay cho Proc.new, proc.call() thay cho proc[] hay proc.()
 • Sử dụng kí tự _ đối với những biến không sử dụng trong block
  # bad
  result = hash.map { |k, v| v + 1 }
  
  # good
  result = hash.map { |_, v| v + 1 }
 • Sử dụng between hoặc include thay vì sử kiểm tra toán tử login thông thường
  # bad
  do_something if x >= 1000 && x <= 2000
  
  # good
  do_something if (1000..2000).include?(x)
  
  # good
  do_something if x.between?(1000, 2000)
 • Sử dung những phương thức đã được Ruby định nghĩa sẵn thay vì sử dụng ==
   # bad
   if x % 2 == 0
   end
  
   if x % 2 == 1
   end
  
   if x == nil
   end
  
   # good
   if x.even?
   end
  
   if x.odd?
   end
  
   if x.nil?
   end
  
   if x.zero?
   end
  
   if x == 0
   end
 • Hạn chế sử dụng các câu lệnh điều kiện lồng nhau. Việc đó làm cho login của source code rất khó theo dõi. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng return khi có thể để giảm số lớp câu điều kiện
  # bad
    def compute_thing(thing)
     if thing[:foo]
      update_with_bar(thing)
      if thing[:foo][:bar]
       partial_compute(thing)
      else
       re_compute(thing)
      end
     end
    end
  
   # good
    def compute_thing(thing)
     return unless thing[:foo]
     update_with_bar(thing[:foo])
     return re_compute(thing) unless thing[:foo][:bar]
     partial_compute(thing)
    end

Add a Comment

Scroll Up