Ruby Coding Convention (Phần 5)

ruby_convention

Trong phần cuối cùng tôi sẽ đề cập tới String và Regular Expressions

Collections

 • Khởi tạo mảng và bảng băm
  # bad
  arr = Array.new
  hash = Hash.new
  
  # good
  arr = []
  hash = {}
 • Sử dụng %w() cho mảng các chữ, %i() cho các ký tự
  # good
  STATES = %w(draft open closed)
  STATES = %i(draft open closed)
 • Sử dụng firstlast thay vì [0][-1]
 • Sử dụng Set thay cho Array nếu bạn cần một mảng gồm những phần tử không lặp lại
 • Sử dụng symbols thay cho các strings khi khai báo hash keys
  # bad
  hash = { 'one' => 1, 'two' => 2, 'three' => 3 }
  hash = { :one => 1, :two => 2, :three => 3 }
  
  # good
  hash = { one: 1, two: 2, three: 3 }
 • Sử dụng Hash#key? thay cho Hash#has_key?Hash#value? thay cho Hash#has_value?
   # bad
   hash.has_key?(:test)
   hash.has_value?(value)
  
   # good
   hash.key?(:test)
   hash.value?(value)
 • Sử dụng Hash#fetch
  batman = { name: 'Bruce Wayne' }
  #bad
  heroes[:supermann] # =>; nil
  
  #good
  heroes.fetch(:supermann)
  
  #bad
  batman[:is_evil] || true
  
  #good
  batman.fetch(:is_evil, true)

String

 • Nên sử dụng kiểu gọi string trong " " thay vì dùng kiểu nối string
  # bad
  email_with_name = user.name + '<' + user.email + '>'
  
  # good
  email_with_name = "#{user.name} <#{user.email}>"
 • Sử dụng ' ' thay vì sử dụng " " nếu bạn không cần gọi string thông qua biến, hay có những kí tự đặc biệt như /t /n '
 • Sử dụng String#<< thay cho String#+ . String#<< nhanh hơn, nhất là khi bạn phải xử lí nhiều string objects
  # good and also fast
   html = ''
   html << 'Page title'

  paragraphs.each do |paragraph|
  html << “#{paragraph}”
  end

 

Add a Comment

Scroll Up