Ruby Coding Convention (Phần 4)

ruby_convention

Trong phần này, tôi sẽ tiếp tục giúp mọi người tìm hiểu về Class, Modules, Exceptions, Collections

Classes & Modules

 • Sử dụng một cấu trúc thống nhất cho các class mà bạn định nghĩa.
  class Person
   extend SomeModule
   include AnotherModule
  
   SOME_CONSTANT = 20
  
   attr_reader :attribute_name
  
   validates :attribute_name
  
   # public classes
   def some_method
   end
  
   # protected and private methos
   protected
   def some_protected_method
   end
  
   private
   def some_private_method
   end
  end
 • Sử dụng module thay cho class nếu chỉ định nghĩa funtions. class chỉ nên dùng khi chúng ta tạo đối tượng mới khi dùng
   # bad
   class SomeClass
    def self.some_method
     # body omitted
    end
  
    def self.some_other_method
    end
   end
  
   # good
   module SomeClass
    module_function
  
    def some_method
     # body omitted
    end
  
    def some_other_method
    end
   end
 • Sử dụng attr_readerattr_accessor khi có thể
  # bad
  class Person
   def initialize(first_name, last_name)
    @first_name = first_name
    @last_name = last_name
   end
  
   def first_name
    @first_name
   end
  
   def last_name
    @last_name
   end
  end
  
  # good
  class Person
   attr_reader :first_name, :last_name
  
   def initialize(first_name, last_name)
    @first_name = first_name
    @last_name = last_name
   end
  end
 • Thiết kế class dựa theo nguyên lý SOLID
 • Tránh sử dụng @ khi không cần thiết phải sử dụng ở bên ngoài class
 • Tránh sử dụng @@ khi không cần thiết vì nó là biến toàn cục
  class Parent
   @@class_var = 'parent'
  
   def self.print_class_var
    puts @@class_var
   end
  end
  
  class Child "child"
 • Định nghĩa lại các hàm to_s, as_json nếu bạn cần
   class Person
    attr_reader :first_name, :last_name
  
    def initialize(first_name, last_name)
     @first_name = first_name
     @last_name = last_name
    end
  
    def to_s
     "#{@first_name} #{@last_name}"
    end
  
    def as_json
     first_name: first_name,
     last_name: last_name
    end
   end
 • Sử dụng def self.method để định nghĩa singleton methods.
  class TestClass
    # bad
    def TestClass.some_method
     # body omitted
    end
  
    # good
    def self.some_other_method
     # body omitted
    end
   end

Exceptions

 • Chỉ sử dụng raise khi bắt một exception. Còn nếu không, hãy sử dụng fail
   begin
    fail 'Oops'
   rescue => error
    raise if error.message != 'Oops'
   end
 • Không return trong ensure block, Khi bạn sử dụng return trong đó, sẽ không exception nào được raise.
 • Sử dụng tích hợp begin blocks nếu có thể
  # bad
  def foo
   begin
    # main logic goes here
   rescue
    # failure handling goes here
   end
  end
  
  # good
  def foo
   # main logic goes here
  rescue
   # failure handling goes here
  end
 • Không sử dụng exceptions khi nó đóng vai trò trong luồng xử lý chính
  # bad
  begin
   n / d
  rescue ZeroDivisionError
   puts 'Cannot divide by 0!'
  end
  
  # good
  if d.zero?
   puts 'Cannot divide by 0!'
  else
   n / d
  end
 • Không rescuing Exception class.
   # bad
   begin
    exit
   rescue Exception
    puts "you didn't really want to exit, right?"
    # exception handling
   end
  
   # good
   begin
    # code obmitted
   rescue => e
    # exception handling
   end
 • Nếu bạn có nhiều rescues, hãy sắp xếp chúng hợp lý.
  begin
    # some code
   rescue StandardError => e
    # some handling
   rescue Exception => e
    # some handling
   end

Add a Comment

Scroll Up