Ruby Coding Convention (Phần 3)

ruby_convention
Ở phần hai, tôi đã giới thiệu về cú pháp trong Ruby, làm sao để các câu lệnh điều kiện, vòng lặp, block, methods … dễ hiểu, dễ đọc hơn, có qui tắc chung với cả team. Phần tiếp theo sẽ đề cập tới cách đặt tên và cách comment sao cho dể hiểu.

Naming

 • Tất cả các cách đặt tên biến, tên hàm cần được viết bằng tiếng Anh, và chỉ sử dụng các kí tự ascii
 • Đặt tên biến, tên hàm bằng chữ viết thường, cách nhau bởi dấu _
  # good
  :some_symbol
  
  def some_method
   ...
  end
 • Đặt tên Class bằng cách viết hoa các chữ cái đầu tiên ClassName
 • Đặt tên hằng số bằng các chữ viết hoa toàn bộ, cách nhau bởi dấu _
  # bad
  SomeConst = 5
  
  # good
  SOME_CONST = 5
 • Nhưng hàm trả về giá trị boolean cần được kết thúc bởi dấu ?. Ví dụ Array#empty?
 • Đối với những hàm có thể gây ra hậu quả gì đó (ví dụ như thay đổi đối tượng self) nên được kết thúc với dấu !
   # bad - Nếu đây chỉ là hàm update thông thường
   class Person
    def update!
    end
   end
  
   # good
   class Person
    def update
    end
   end
  
   # good
   class Person
    # phân biệt với hàm update ở dưới. Trong hàm này có xử lí 1 tác vụ gì khác
    def update!
    end
  
    def update
    end
   end
 • Sử dụng flat_map thay cho map ... .flatten
   # bad
   all_songs = users.map(&:songs).flatten.uniq
  
   # good
   all_songs = users.flat_map(&:songs).uniq
 • Sử dụng reverse_each(Không tạo ra array mới) thay cho reverse.each
   # bad
   array.reverse.each { ... }
  
   # good
   array.reverse_each { ... }

Comments

 • Mỗi comment nên cách dấu # một dấu cách
 • Tránh những comment không cần thiết
  count += 1 # tăng giá trị biến đếm lên 1
 • Comment cũng cần được update. Những comment không được update nguy hiểm hơn cả không comment
 • Tránh comment cho những đoạn code chưa được refactor, rườm rà. Hãy refactor trước để code có thể dễ hiểu.
 • Đối với những comment dài, nên xuống dòng, và dòng dưới nên thụt vào 2 dấu cách
 • Thêm TODO đối với những chức năng cần được bổ sung về sau
 • Thêm FIXME đối với những chức năng cần được thay đổi, sửa
 • Thêm OPTIMIZE đối với những đoạn code chưa tối ưu làm ảnh hưởng tới performance
 • Thêm HACK đối với những đoạn code vi phạm practices và cần được refactor loại bỏ
 • Thêm REVIEW đối với những chức năng cần được xác nhận lại

 

Add a Comment

Scroll Up