Category: TechNote

Apache Airflow & DAGs by Examples

Introduction The world is undergoing a huge transformation called Digital Transformation (DX), in which previously manual workflows are being turned into automated versions. To accommodate...

Bug & Cách report bug hiệu quả

Hiệu quả, thử suy nghĩ xem như thế nào thì được cho là hiệu quả? Là làm sao nêu lên được vấn đề đang gặp...

Regex cơ bản

Điều gì khiến bạn quan tâm tới Regex Regex về cơ bản là một string, abcd là một regex, ^\d\d+.*\w+ cũng là một regex. Regex...

Scala part 4: Don’t miss these rules

Hi everyone, Today, I write the last part of Scala seriese. It includes somethings basic about Scala coding rules from this site http://docs.scala-lang.org/style Indentation Indentation...

Optimizing MySQL Queries Tips

Optimizing MySQL Queries là một chủ đề lớn trong lập trình và đặc biệt là môi trường web develop,và được coi là kiến thức mức...
Scroll Up