Tag: Deep Learning

[ML – 07] Understanding Neural Network P1

Trong loài bài viết trước, ta đã học về 2 mô hình cơ bản trong ML là “Linear Regression” và “Logistic Regression” để giải quyết...
Scroll Up