Ở phần trước tôi đã giới thiệu về AWS Lambda và CloudWatch được sử dụng trong dự án Precog. Phần này, chúng ta sẽ tiếp...