Tag: agile

5 vai trò chính của Scrum Master

Loại bỏ trở ngại Scrum Master nên bắt đầu mỗi ngày với câu hỏi “Tôi có thể làm gì để team của tôi thực hiện...

Kanban: Next Moves from Scrum

Summary/Tổng kết Bài viết sau nói về lý do, cách tiến hành chuyển đổi khung làm việc từ Scrum sang Kanban đối với dự án...

Business Rules & Use Story in Agile/Scrum

Overview/Giới thiệu Blog này ghi lại một số nhận định và sự liên quan giữa business rule (BR) và user story (US) kèm theo một...

Running a Retrospective Meeting

Overview/Giới thiệu Cuộc họp retrospective là cuộc họp quan trọng nhất trong. Nó quyết định sự thành công và độ ổn định lâu dài của...

Effectiveness of Short Meetings

Introduction/Abstract This blog article shows some reasons why short meetings are more effective than long meetings. The Situation/Vấn đề Các cuộc họp dài quá mức...
Scroll Up