Ruby Coding Convention (Phần 1)

ruby_convention

Coding convention là việc mà tôi luôn tìm hiểu khi bắt đầu và trong suốt quá trình học và code bất kì ngôn ngữ nào. Có thể mỗi programmer đều có riêng một style trong quá trình làm việc, nhưng việc code và viết document như thế nào để tương tác giữa các thành viên của team được tốt lại cần tới một coding convention chung mà mọi người đồng ý. Việc đó không chỉ làm cho source code của chúng ta đẹp hơn, thống nhất và dễ đọc, mà còn có thể cải thiện chất lượng code, tăng tính duy trì, dễ thay đổi của sản phẩm. Source Code khi đó cũng dễ dàng maintain với các team khác, ở các quốc gia khác.

Đối với Ruby, tôi có tìm được style guidelines tại ruby-style-guide với gần 5000 stars. Nay tôi dựa trên phần lớn bài viết của tác giả Bbatsov để viết lại một bài về coding convention trong Ruby bằng Tiếng Việt.

Dựa trên những style guidelines này, có một công cụ để check source code của bạn, RubyCop

Source Code Layout

Mọi người đều nghĩ rằng tất cả style trừ của họ đều thật là khó đọc. Bỏ đi ba chữ ‘trừ  của họ’ và họ có lẽ đúng …

— Jerrry Coffinoffin

 • Encode các file của project bằng
  UTF-8
 • Sử dụng 2 dấu cách (soft tabs) cho mỗi thụt đầu dòng thay vì dùng tab thông thường (hard tabs – 4 spaces)
  # bad - four spaces
  def some_method
    do_something
  end
  
  # good
  def some_method
   do_something
  end
 • Sử dụng Unix-style
   $ git config --global core.autocrlf true
 • Không sử dụng ; để phân cách các câu lệnh. Mỗi câu lệnh viết thành một dòng không có dấu ;
 • Không viết các function một dòng
  # bad
   def too_much; something; something_else; end
  # good
   def some_method
    body
   end
 • Có dấu cách trước va sau các phép toán, sau dấu , trước và sau { và truớc }. Ngoại trừ toán tử lũy thừa **
  sum = 1 + 2
  a, b = 1, 2
  1 == 2 ? true : false; puts 'Hi'
  [1, 2, 3].each { |e| puts e }
  e = M * c**2
 • Không có dấu cách sau ([ hay trước ], )
  some(arg).other
  [1, 2, 3].size
 • Không có dấu cách sau !
  # good
  !something
 • Trong lệnh when ... casewhen cần được thụt dòng ngang với case. Có thể một số người không đồng tình với quan điểm này, nhưng đó cũng là style trong 2 cuốn sách ‘The Ruby Programming Language’ và ‘Programming Ruby’
   # bad
   case
    when song.name == 'Misty'
     puts 'Not again!'
    when song.duration == 120
     puts 'Too long!'
    when Time.now.hour == 21
     puts "It's too late"
    else
     song.play
   end
  
   # good
   case
   when song.name == 'Misty'
    puts 'Not again!'
   when song.duration == 120
    puts 'Too long!'
   when Time.now.hour == 21
    puts "It's too late"
   else
    song.play
   end
 • Khi gán biến theo một câu lệnh if ... else ... end hay case ... when ... else ... end, hãy chú ý để các nhánh được thẳng
  # bad - pretty convoluted
  kind = case year
  when 1850..1889 then 'Blues'
  when 1890..1909 then 'Ragtime'
  when 1910..1929 then 'New Orleans Jazz'
  when 1930..1939 then 'Swing'
  when 1940..1950 then 'Bebop'
  else 'Jazz'
  end
  
  result = if some_cond
   calc_something
  else
   calc_something_else
  end
  
  # good - it's apparent what's going on
  kind = case year
      when 1850..1889 then 'Blues'
      when 1890..1909 then 'Ragtime'
      when 1910..1929 then 'New Orleans Jazz'
      when 1930..1939 then 'Swing'
      when 1940..1950 then 'Bebop'
      else 'Jazz'
      end
  
  result = if some_cond
        calc_something
       else
        calc_something_else
       end
 • Tránh sử dụng kí tự xuống dòng trong Ruby \ nếu không cần thiết, ngoại trừ nối các string
 • Khi các hàm được gọi nối tiếp, hãy đặt dấu . ở dòng thứ 2
      # bad - K hiểu đc dòng thứ 2
  one.two.three.
   four
  
  # good - chúng ta thấy rõ ràng dòng thứ 2 được gọi từ dòng trên
  one.two.three
   .four
 • Đối với những hàm mà tham biến của nó quá nhiều, chúng ta nên xuống dòng từng tham biến theo một trong hai cách sau
   # good
   def send_mail(source)
    Mailer.deliver(to: 'bob@example.com',
            from: 'us@example.com',
            subject: 'Important message',
            body: source.text)
   end
  
   # good (normal indent)
   def send_mail(source)
    Mailer.deliver(
     to: 'bob@example.com',
     from: 'us@example.com',
     subject: 'Important message',
     body: source.text
    )
   end
 • Dóng thẳng các phần tử khi khai báo mảng nếu mảng quá nhiều. Ví dụ như sau:
  # bad - single indent
  menu_item = ["Spam", "Spam", "Spam", "Spam", "Spam", "Spam", "Spam", "Spam",
   "Baked beans", "Spam", "Spam", "Spam", "Spam", "Spam"]
  
  # good
  menu_item = [
   "Spam", "Spam", "Spam", "Spam", "Spam", "Spam", "Spam", "Spam",
   "Baked beans", "Spam", "Spam", "Spam", "Spam", "Spam"
  ]
 • Thêm gạch dưới đối với những số lớn để dễ đọc
  # bad - how many 0s are there?
  num = 1000000
  
  # good - much easier to parse for the human brain
  num = 1_000_000
 • Mỗi dòng chỉ nên tối đa 80 kí tự
 • Không sử dụng dấu cách ở cuối dòng lệnh
 • Không sử dụng kiểu comment cả một block. Kiểu comment này không đặt được dấu cách trước nó và khó nhận ra đó là những comment như bình thường
  # bad
  == begin
  comment line
  another comment line
  == end
  
  # good
  # comment line
  # another comment line

Add a Comment

Scroll Up