Tag: meeting

Running a Retrospective Meeting

Overview/Giới thiệu Cuộc họp retrospective là cuộc họp quan trọng nhất trong. Nó quyết định sự thành công và độ ổn định lâu dài của...

Effectiveness of Short Meetings

Introduction/Abstract This blog article shows some reasons why short meetings are more effective than long meetings. The Situation/Vấn đề Các cuộc họp dài quá mức...

Run an Effective Meeting

Abstract This is a summary from a post from HBR on how to run an effective meeting with additional remarks and comments by myself. Introduction...
Scroll Up