So sánh tốc độ giữa VueJS vs ReactJS

Môi trường

Macbook Pro 2017 15′ – 2.8 GHz Intel Core i7 – 16 GB

macOS Sierra 10.16.6

Google Chrome 66

React v16.3.2

VueJS v2.5.3

Thiết lập

 

Tạo project mới hoàn toàn từ create-react-app và vue-cli

npx create-react-app benchmark

vue init webpack benchmark

Tất cả benchmark logic viết trong 1 file component duy nhất

Library hỗ trợ

 • Bootstrap 4.1.0
 • Lodash 4.17.5
 • Faker 4.1.0

Các mục so sánh

 • Create n row sau khi load page
 • Replace toàn bộ row sau khi tạo
 • Select 1 row để highlight (5 lần chuẩn bị)
 • Update nội dung tất cả các row thứ 10, 20, 30 … (5 lần chuẩn bị)
 • Delete 1 row (5 lần chuẩn bị)
 • Swap 2 row (5 lần chuẩn bị)
 • Append 1000 row vào cuối bảng
 • Clear all

Thực hiện benchmark với cài đặt có sử dụng key và không sử dụng key khi render bảng

Kết quả

VueJS – ReactJS Benchmark – Results

Nhận xét

==> React nhìn chung chậm hơn VueJS

 • Hầu hết các hạng mục VueJS đều nhanh hơn React chỉ trừ clear all
 • VueJS đặc biệt nhanh hơn ở 2 mục selectswap, có thể lên đến 400%
 • Tại mốc 100,000 row, React mất hơn 90s để Create còn VueJS chỉ mất dưới 20s
 • Giữa keyednon-keyed của React nhìn chung có sự khác biệt
  • keyed nhanh hơn ở các tác vụ appenddelete
  • non-keyed nhanh hơn ở các tác vụ khác
  • tuy nhiên khi số lượng row nhiều lên thì keyed chậm đi nhiều hơn
 • keyednon-keyed của VueJS nhìn chung là tương đương

Source code

React

import React, { Component } from 'react';
import _ from 'lodash'
import faker from 'faker'
import './App.css';

let startTime
let lastMeasure
const startMeasure = (name) => {
 startTime = performance.now()
 lastMeasure = name
}
const stopMeasure = () => {
 const last = lastMeasure
 if (lastMeasure) {
  setTimeout(() => {
   lastMeasure = null
   const stop = performance.now()
   console.log(last + " took " + (stop - startTime))
  }, 0);
 }
}

class App extends Component {
 constructor(props) {
  super(props)
  this.state = {
   items: [],
   amount: 100000,
   selectedId: '',
  }
  this.create = this.create.bind(this)
  this.removeItem = this.removeItem.bind(this)
  this.clear = this.clear.bind(this)
  this.append = this.append.bind(this)
  this.update = this.update.bind(this)
  this.swap = this.swap.bind(this)
  this.createCustom = this.createCustom.bind(this)
  this.handleInputChange = this.handleInputChange.bind(this)
 }
 printDuration() {
  stopMeasure();
 }
 componentDidUpdate() {
   this.printDuration();
 }
 componentDidMount() {
   this.printDuration();
 }
 generateData(amount = 1000, lastIndex = 0) {
  return _.times(amount, (index) => (
   {
    id: (lastIndex + index + 1),
    name: faker.commerce.productName(),
   }
  ))
 }
 create(amount = 1000) {
  startMeasure(`create ${amount}`)
  this.setState({ selectedId: '', items: this.generateData(amount) })
 }
 createCustom() {
  const amount = this.state.amount
  if (!isNaN(amount) && amount > 0) {
   this.create(amount)
  }
 }
 removeItem(index) {
  startMeasure('remove one')
  const items = _.concat(this.state.items.slice(0, index), this.state.items.slice(index+1, this.state.items.length))
  this.setState({ items })
 }
 clear() {
  startMeasure('clear all')
  this.setState({ items: [] })
 }
 append(amount = 1000) {
  startMeasure(`append ${amount}`)
  const items = _.concat(this.state.items, this.generateData(amount, _.isEmpty(this.state.items) ? 0 : _.last(this.state.items).id))
  this.setState({ items })
 }
 update(pos) {
  startMeasure(`update`)
  const items = _.map(this.state.items, (item) => {
   if (item.id % pos === 0) {
    return {id: item.id, name: item.name + ' !!!'}
   }
   return item
  })
  this.setState({ items })
 }
 swap() {
  startMeasure('swap')
  const items = _.map(this.state.items, (item, index) => {
   if (index === 4) {
    return this.state.items[9]
   } else if (index === 9) {
    return this.state.items[4]
   }
   return item
  })
  this.setState({ items })
 }
 select(id) {
  startMeasure('select')
  this.setState({ selectedId: id })
 }
 listItems() {
  const { items, selectedId } = this.state
  return items.map((item, index) => (
   <tr className={selectedId === item.id ? 'selected' : ''}>
    <td>{ item.id }</td>
    <td onClick={() => this.select(item.id)}>{ item.name }</td>
    <td><button type="button" className="btn btn-outline-danger btn-small" onClick={() => this.removeItem(index)}>x</button></td>
   </tr>
  ))
 }
 handleInputChange(event) {
  event.preventDefault()
  const value = event.target.value
  this.setState({ amount: value })
 }
 render() {
  return (
   <div className="container">
    <div className="jumbotron">
     <div className="row">
      <div className="col-md-6">
       <h1>React 16.3.2</h1>
      </div>
      <div className="col-md-6">
       <div className="row">
        <div className="col-md-6 smallpad">
         <button type="button" className="btn btn-info btn-block" onClick={() => this.create(1000)}>Create 1000 rows</button>
        </div>
        <div className="col-md-6 smallpad">
         <button type="button" className="btn btn-info btn-block" onClick={() => this.create(10000)}>Create 10000 rows</button>
        </div>
        <div className="col-md-6 smallpad">
         <button type="button" className="btn btn-info btn-block" onClick={() => this.append(1000)}>Append 1000 rows</button>
        </div>
        <div className="col-md-6 smallpad">
         <button type="button" className="btn btn-info btn-block" onClick={() => this.update(10)}>Update every 10th rows</button>
        </div>
        <div className="col-md-6 smallpad">
         <button type="button" className="btn btn-info btn-block" onClick={this.clear}>Clear</button>
        </div>
        <div className="col-md-6 smallpad">
         <button type="button" className="btn btn-info btn-block" onClick={this.swap}>Swap rows</button>
        </div>
        <div className="col-md-6 smallpad">
         <input type="number" className="form-control" value={this.state.amount} onChange={this.handleInputChange} onBlur={this.handleInputChange} />
        </div>
        <div className="col-md-6 smallpad">
         <button type="button" className="btn btn-info btn-block" onClick={this.createCustom}>{`Create { ${this.state.amount} } rows`}</button>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <br />
    <table className="table">
     <tbody>
      {this.listItems()}
     </tbody>
    </table>
   </div>
  );
 }
}

export default App;

Vue

<template>
 <div class="container">
  <div class="jumbotron">
   <div class="row">
    <div class="col-md-6">
     <h1>VueJS 2.5.2</h1>
    </div>
    <div class="col-md-6">
     <div class="row">
      <div class="col-md-6 smallpad">
       <button type="button" class="btn btn-info btn-block" @click="create(1000)">Create 1000 rows</button>
      </div>
      <div class="col-md-6 smallpad">
       <button type="button" class="btn btn-info btn-block" @click="create(10000)">Create 10000 rows</button>
      </div>
      <div class="col-md-6 smallpad">
       <button type="button" class="btn btn-info btn-block" @click="append(1000)">Append 1000 rows</button>
      </div>
      <div class="col-md-6 smallpad">
       <button type="button" class="btn btn-info btn-block" @click="update(10)">Update every 10th rows</button>
      </div>
      <div class="col-md-6 smallpad">
       <button type="button" class="btn btn-info btn-block" @click="clear()">Clear</button>
      </div>
      <div class="col-md-6 smallpad">
       <button type="button" class="btn btn-info btn-block" @click="swap()">Swap rows</button>
      </div>
      <div class="col-md-6 smallpad">
       <input type="number" class="form-control" v-model="amount">
      </div>
      <div class="col-md-6 smallpad">
       <button type="button" class="btn btn-info btn-block" @click="createCustom()">Create { {{amount}} } rows</button>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
  <br>
  <table class="table">
   <tbody>
    <tr v-for="(item, index) in items" :key="item.id" :class="item.id === selectedId ? 'selected' : ''">
     <td>{{ item.id }}</td>
     <td @click="select(item.id)">{{ item.name }}</td>
     <td><button type="button" class="btn btn-outline-danger btn-small" @click="removeItem(index)">x</button></td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </div>
</template>

<script>
import faker from 'faker'
import _ from 'lodash'

let startTime
let lastMeasure
const startMeasure = (name) => {
 startTime = performance.now()
 lastMeasure = name
}
const stopMeasure = () => {
 const last = lastMeasure
 if (lastMeasure) {
  setTimeout(() => {
   lastMeasure = null
   const stop = performance.now()
   console.log(last + " took " + (stop - startTime))
  }, 0);
 }
}

export default {
 name: 'HelloWorld',
 data () {
  return {
   items: [],
   selectedId: '',
   amount: 100000,
  }
 },
 methods: {
  generateData(amount = 1000, lastIndex = 0) {
   return _.times(amount, (index) => (
    {
     id: (lastIndex + index + 1),
     name: faker.commerce.productName(),
    }
   ))
  },
  select(id) {
   startMeasure('select')
   this.selectedId = id
   stopMeasure()
  },
  create(amount = 1000) {
   startMeasure(`creat ${amount}`)
   this.selectedId = ''
   this.items = this.generateData(amount)
   stopMeasure()
  },
  createCustom() {
   this.create(this.amount)
  },
  removeItem(index) {
   startMeasure('remove row')
   this.items = _.concat(this.items.slice(0, index), this.items.slice(index+1, this.items.length))
   stopMeasure()
  },
  clear() {
   startMeasure('clear all')
   this.items = []
   stopMeasure()
  },
  append(amount = 1000) {
   startMeasure(`append ${amount}`)
   this.items = _.concat(this.items, this.generateData(amount, _.isEmpty(this.items) ? 0 : _.last(this.items).id))
   stopMeasure()
  },
  update(pos) {
   startMeasure('update')
   this.items = _.map(this.items, (item) => {
    if (item.id % pos === 0) {
     return {id: item.id, name: item.name + ' !!!'}
    }
    return item
   })
   stopMeasure()
  },
  swap() {
   startMeasure('swap')
   this.items = _.map(this.items, (item, index) => {
    if (index === 4) {
     return this.items[9]
    } else if (index === 9) {
     return this.items[4]
    }
    return item
   })
   stopMeasure()
  }
 }
}
</script>

<style scoped>
.smallpad {
 margin: 5px 0;
}
.jumbotron {
 padding: 2rem !important;
}
tr.selected {
 background-color: lightpink;
}
</style>

Tham khảo

http://www.stefankrause.net/js-frameworks-benchmark6/webdriver-ts-results/table.html

Add a Comment

Scroll Up