* Đây là bài dịch lại theo ý hiểu của tác giả từ trang oodesign.   Software Design Principles là gì? Software Design Principles đưa...