Tham gia vào dự án mới điều đầu tiên mình nghĩ đến là cần xây dựng một builder cho Frontend web application. Một trong những...