I- Giới thiệu Functional Programming Functional Programming (lập trình hàm – FP) nhắm đến tính kết hợp (composability) các hàm (function) để tối đa hóa...