Nếu đã từng làm việc trên AWS (Amazon Web Service) – môi trường cloud computing của Amazon – có thể bạn sẽ cần nhiều tới...