Introduction Một trong các vấn đề khi chạy sản phẩm trên internet public phục vụ số lượng người dùng lớn mà chúng ta thường gặp...