“Thời gian là tiền bạc” Sáo ngữ trên thường được nói khi muốn nhắc nhở về sự quý giá của thời gian. Không ai thích...