Trong bài này tôi nêu sự ứng dụng các khái niệm triết học vào việc thiết kế một hệ thống hiển thị tình trạng kinh...