Giữ vững nhiệt huyết Nguyên tắc kinh doanh thứ 6, đó là “Nhiệt huyết”. Trong kinh doanh, cần có năng lực mở lối đi riêng...