Author: Bui Huu Diep

Writing testscript effectively in Pyxis

TDD is a method that help improving product quality, promoting simplicity and enhancing flexibility. Implementing TDD may be different between organization, but writing test script...

Hồi ký Refactor.

Dành cho những người đã là lập trình viên, muốn trở thành lập trình viên hoặc quan tâm tới cuộc sống của một lâp trình...
Scroll Up