Topic : Đánh giá, nhìn nhận về việc thực hiện Review 360 độ (Tổng thời gian : 40′) Scrum Master trước hết sẽ cảm ơn...