Google BigQuery (GBQ) cho phép bạn thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau và phân tích dữ liệu đó bằng cách sử dụng...