Using Regular Expressions in Ruby

regex
Bài viết dưới đây sẽ nêu một vài ví dụ điển hình hay gặp khi sử dụng Regular Expression trong Ruby

1. Cú pháp

 • Bạn có thể check cấu trúc của chuỗi bất kì giữa hai dấu
  / search string /

2. Ví dụ kiểm tra xâu kí tự đơn giản

Một số ví dụ hay gặp để kiểm tra một số mẫu string nhất định

 • Kiểm tra cơ bản
 • text =~ /Ruby/    # Match for an unbound literal
  text =~ /^Ruby/   # Match literal at start of string
  text =~ /Ruby$/   # Match literal at end of string
  text =~ /^Ruby$/   # Match for exact string content
  text =~ /^$/     # Match empty string
 • Thay đổi kí tự phân biệt theo sau dấu #
 • %r/Ruby/        # / as commonly used delimiter
  %r@Ruby@        # @ as delimiter
  %r!Ruby!        # ! as delimiter
 • Kí tự hoa thường
 • text =~ /Ruby/        # case sensitive string matching
  text =~ /ruby/i        # case in-sensitive string matching
 • Cấu trúc với kí tự đặc biệt
 • "Ruby" =~ /R..y/      # match a single character with .
  "Ruby" =~ /R.*y/      # match multipe characters
  "Ruby" =~ /R[a-z]y/     # match from character range a-z
  "Rbuy" =~ /[Ruby]*/     # match from character set R,u,b and y
  "Ruby" =~ /R\wy/      # match one word character
  "regex in Ruby" =~ /\bRuby\b/"  # match the word "Ruby", but not "Ruby" as larger string
 • Sử dụng số cụ thể
 • "Ruby" =~ /[Ruby]{4}/     # match exactly 4 characters from set [Ruby]
  "Ruby" =~ /[Ruby]{4,4}/    # match exactly 4 characters from set [Ruby]
  "Ruby" =~ /[Ruby]{,3}/     # match at most 3 characters from set [Ruby]
  "Ruby" =~ /[Ruby]{3,}/     # match at least 3 characters from set [Ruby]
 • Thay thế biểu mẫu khác
 • Bạn có thể thay thế các string con trong chuỗi string với cấu trúc nhất định bằng một chuỗi string khác bằng các sử dụng regular expression trong sub! (để thay thế toàn bộ các sub string) và gsub! (thay thế sub string đầu tiên)

  text.sub!(/Rbuy/, "Ruby")
 • Giải nén dữ liệu sử dụng Ruby Regex
 • # Extract everything after the literal "START"
  if result = line.match(/START(.*)/")
    text = result.captures
  end
  # Extract the number from a date string "2012-10-20"
  if result = line.match(/(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})/)
   year, week, day = result.captures
  end
  # Nesting of capture groups, extract full name, and both parts... string "name is Doe, John"
  if result = line.match(/name is ((\w+), (\w+))/)
   fullname, firstname, lastname = result.capture
  end
 • Các mẫu dùng trong Regular-expression
 • Đối với các kí tự đặc biệt như (+ ? . * ^ $ ( ) [ ] { } | \) bạn có thể sử dụng với kí tự \ đằng trước nó

  Bảng dưới đây là một số mẫu hay dùng trong Ruby Regular Expression

  PatternDescription
  ^Matches beginning of line.
  $Matches end of line.
  .Matches any single character except newline. Using m option allows it to match newline as well.
  […]Matches any single character in brackets.
  [^…]Matches any single character not in brackets
  re*Matches 0 or more occurrences of preceding expression.
  re+Matches 1 or more occurrence of preceding expression.
  re?Matches 0 or 1 occurrence of preceding expression.
  re{ n}Matches exactly n number of occurrences of preceding expression.
  re{ n,}Matches n or more occurrences of preceding expression.
  re{ n, m}Matches at least n and at most m occurrences of preceding expression.
  a| bMatches either a or b.
  (re)Groups regular expressions and remembers matched text.
  (?imx)Temporarily toggles on i, m, or x options within a regular expression. If in parentheses, only that area is affected.
  (?-imx)Temporarily toggles off i, m, or x options within a regular expression. If in parentheses, only that area is affected.
  (?: re)Groups regular expressions without remembering matched text.
  (?imx: re)Temporarily toggles on i, m, or x options within parentheses.
  (?-imx: re)Temporarily toggles off i, m, or x options within parentheses.
  (?#…)Comment.
  (?= re)Specifies position using a pattern. Doesn’t have a range.
  (?! re)Specifies position using pattern negation. Doesn’t have a range.
  (?> re)Matches independent pattern without backtracking.
  \wMatches word characters.
  \WMatches nonword characters.
  \sMatches whitespace. Equivalent to [\t\n\r\f].
  \SMatches nonwhitespace.
  \dMatches digits. Equivalent to [0-9].
  \DMatches nondigits.
  \AMatches beginning of string.
  \ZMatches end of string. If a newline exists, it matches just before newline.
  \zMatches end of string.
  \GMatches point where last match finished.
  \bMatches word boundaries when outside brackets. Matches backspace (0x08) when inside brackets.
  \BMatches nonword boundaries.
  \n, \t, etc.Matches newlines, carriage returns, tabs, etc.
  \1…\9Matches nth grouped subexpression.
  \10Matches nth grouped subexpression if it matched already. Otherwise refers to the octal representation of a character code.

  Add a Comment

  Scroll Up