Như đã nói trong bài viết trước, với lượng kiến thức về toán học hạn hẹp ta đã có thể hiểu được các mô hình...