Tag: retrospecive

Running a Retrospective Meeting

Overview/Giới thiệu Cuộc họp retrospective là cuộc họp quan trọng nhất trong. Nó quyết định sự thành công và độ ổn định lâu dài của...
Scroll Up