Tiếp tục với mong muốn cùng chia sẻ và hệ thống hoá các kinh nghiệm làm PO/ BrSE, bài viết này xin ghi lại các...