Author: Dat Nguyen Thanh

Giới thiệu Decorator pattern

1. Vấn đề Khi phát triển phần mềm việc thêm hành vi (method) cho object thường xảy ra. Để giải quyết vấn đề này ta...

Giới thiệu Builder pattern

Trong thực tế, đôi khi chúng ta cần tạo object phức tạp chứa nhiều data member. Các data member này có thể là các kiểu...
Scroll Up