Author: Ngo Quang Chien

Actions, Controllers and Results in Scala

Actions trong Scala? Hầu hết các request của Play application  được xử lý bởi một Action Ví dụ play.api.mvc.Action về cơ bản là một play.api.mvc.Request...

HTTP routing Sacala

The built-in HTTP router Router là thành phần phụ trách xử lý yêu cầu từ HTTP tới các Action. Gồm 2 thành phần chính :...

CoffeeScript Basics

1. Giới thiệu về coffeescript CoffeeScript is a little language that compiles into JavaScript. Underneath that awkward Java-esque patina, JavaScript has always had a gorgeous...

Angular JS basic

1. AngularJS là gì? Angular là một bộ thư viện javascript rất mạnh và thường được sử dụng để xây dựng project Single Page Application...

RubyMine

1. Giới thiệu RubyMine – một trong những công cụ cung cấp môi trường làm việc IDE (Integrated Development Environment) dành cho các nhà phát...

Using Regular Expressions in Ruby

Bài viết dưới đây sẽ nêu một vài ví dụ điển hình hay gặp khi sử dụng Regular Expression trong Ruby 1. Cú pháp Bạn có thể...
Scroll Up