Category: BDD

Kiểm thử tự động sử dụng BDD

1. BDD là gì? BDD (Behavior Driven Development) là một quá trình phát triển phần mềm dựa trên phương pháp Agile(phát triển phần mềm linh...
Scroll Up