Category: Functional Programming

Type safety

What is type safety Type-safety is making use of what we know of our values at compile time to minimize the consequences of most mistakes....

Tối ưu hoá trong Scala

Trong bài viết này mình sẽ liệt kê một số vấn đề thường gặp trong Scala khiến cho code chạy chậm và cách giải quyết....

Understanding extensions method in Scala

Extension Method in Scala import scala.concurrent.duration._ class SampleActor extends TaskExecutorBase { val taskTimeout = 10.seconds def doTask(task: Task): Unit = { println("Sample task start.") ......

Functional programming in Scala

Functional Programming focuses on using functions as the basic units to construct the whole program. As a first step to get an insight into Functional...

Error handling – functional ways

Handling error là việc cực kì quan trọng dù bạn có sử dụng bất kì ngôn ngữ nào, có rất nhiều cách để handle error,...

Laziness and Infinite Data Structures

Khái niệm về lazy evaluation không tồn tại trực tiếp trên các non-functional programming nhưng tuy nhiên nó khá dễ dàng để nắm bắt. Hãy...

Pattern Matching trong Scala

Blog này viết về Pattern Matching, một nội dung khá là thú vị trong Scala Vấn đề: Bạn cần chọn ra một hoặc nhiều pattern...

On Currying and Partial Function Application

Currrying và Partial Function Application là hai khái niệm khá thú vị trong Functional Programming, để hiểu được bản chất của chúng không phải khó,...

Lodash – Functional Javascript library

Introduce If you are familiar with functional programming language such as Haskell, Erlang… or fell in love with awesome collection method of Scala, you will may...
Scroll Up