I. Giới thiệu Linux được sử dụng một cách phổ biến để miêu tả tổng thể một hệ điều hành giống Unix, dựa trên nhân...