Day: May 14, 2014

Pushing a Rails app to Heroku

We will be creating a very simple blog using Rails 4, RSpec then deploy it to Heroku today, mainly focus on the way to implement TDD....

Using Regular Expressions in Ruby

Bài viết dưới đây sẽ nêu một vài ví dụ điển hình hay gặp khi sử dụng Regular Expression trong Ruby 1. Cú pháp Bạn có thể...
Scroll Up