Đôi khi ở công ty nhóm chúng tôi cùng thảo luận cách sửa một đoạn viết bằng tiếng Nhật để tăng cường khả năng diễn...