Author: ThaoDX

Làm quen với Vue.JS – Bài 1

Trong bài trước, mình đã giới thiệu về VueJS và các đặc tính nổi bật của nó. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các...

Giới thiệu về Vue.js

Giới thiệu Vue.js(phát âm là /vjuː/, giống như view trong tiếng Anh) được tạo bởi một nhân viên cũ của Google là Evan You. Phiên...

Advanced XSS methods and how to prevent – part 1

“Cross-site scripting (XSS) is a type of computer security vulnerability typically found in Web applications. XSS enables attackers to inject client-side script into Web pages viewed by other users. A cross-site scripting vulnerability may be...

Introduction to Redis

What is Redis? Redis, standing for REmote DIctionary Server is a NoSQL databases Server. Written in ANSI C by Salvatore Sanfilippo in early 2009 and...
Scroll Up