Category: Scrum

5 vai trò chính của Scrum Master

Loại bỏ trở ngại Scrum Master nên bắt đầu mỗi ngày với câu hỏi “Tôi có thể làm gì để team của tôi thực hiện...

Kinh nghiệm thi PSM I

Learn your track Iron out the concepts Cách tiếp cận của mình là với bất kỳ một môn nào mình phải đi từ các khái...

Agile Estimation – Change Your Mindset

Summary/Tổng kết Với tư duy cũ, việc vô lý là lên kế hoạch, định giá trước khi dự án (phần mềm) bắt đầu là chuyện...

Run an Effective Meeting

Abstract This is a summary from a post from HBR on how to run an effective meeting with additional remarks and comments by myself. Introduction...
Scroll Up