Kiểm thử hồi quy

1. Định nghĩa Kiểm thử hồi quy (regression testing) được định nghĩa là một loại kiểm thử phần mềm để xác nhận rằng chương trình...

DOCKER IN ACTION

  Vài năm trở lại đây, Docker dường như trở thành software platform quốc dân, đi đâu cũng nghe thấy, người người Docker, nhà nhà...

JVM GC cho người chưa biết

Mục đích của bài viết. Vào một ngày đẹp trời, một nhóm bạn trẻ vào hỏi tôi, một anh supporter, vào tư vấn giúp nhóm...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 7)

Nguyên tắc 14: Tuyển dụng cấp dưới giỏi hơn mình Giả sử bạn đang phỏng vấn và đây là vòng cuối, chỉ còn 2 ứng...
Scroll Up