Tightly Coupling – Một thuật ngữ hay mà bạn nên biết

Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, thuật ngữ “tightly coupling” thường xuất hiện khi bàn luận về cấu trúc và thiết kế của hệ thống. Vậy tightly coupling là gì và tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết này và xem cách giải quyết vấn đề này với Rust, một ngôn ngữ lập trình khá hot hiện tại.

Tightly Coupling là gì?

Tightly coupling (hay còn gọi là tight coupling) chỉ mức độ phụ thuộc chặt chẽ giữa các module hoặc thành phần trong một hệ thống phần mềm. Khi các module được tightly coupled, chúng phụ thuộc nhiều vào chi tiết triển khai của nhau. Điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đề trong việc bảo trì, mở rộng và tái sử dụng mã nguồn.

Đặc điểm của Tightly Coupling

 1. Phụ thuộc chặt chẽ: Các module phụ thuộc vào chi tiết triển khai cụ thể của nhau. Nếu một module thay đổi, các module khác cũng cần thay đổi theo.
 2. Khó khăn trong thay đổi: Bất kỳ thay đổi nào trong một module có thể yêu cầu thay đổi trong các module khác, làm cho việc bảo trì và cập nhật trở nên phức tạp.
 3. Khó tái sử dụng: Module khó được tái sử dụng trong các ứng dụng khác do phụ thuộc vào các module cụ thể.
 4. Bảo trì phức tạp: Việc bảo trì và cập nhật hệ thống trở nên phức tạp và dễ xảy ra lỗi do sự phụ thuộc lẫn nhau.
Tight Coupling

Ví dụ về Tightly Coupling trong Rust

Giả sử bạn có hai cấu trúc trong một ứng dụng, Struct AStruct B. Nếu Struct A gọi trực tiếp các phương thức của Struct B và ngược lại, chúng được coi là tightly coupled. Bất kỳ thay đổi nào trong Struct B (như thay đổi tên phương thức hoặc tham số) sẽ yêu cầu cập nhật trong Struct A.

Ví dụ :

Trong bối cảnh kinh doanh, ví dụ về quản lý đơn hàng có thể minh họa rõ ràng vấn đề tightly coupling. Giả sử chúng ta có hai cấu trúc: OrderProcessorPaymentService. OrderProcessor chịu trách nhiệm xử lý đơn hàng, trong khi PaymentService xử lý việc thanh toán. Nếu OrderProcessor gọi trực tiếp các phương thức của PaymentService, chúng ta sẽ có một ví dụ về tightly coupling.

struct PaymentService;

impl PaymentService {
  fn process_payment(&self, amount: f64) {
    // Code xử lý thanh toán
    println!("Processing payment of ${}", amount);
  }
}

struct OrderProcessor {
  payment_service: PaymentService,
}

impl OrderProcessor {
  fn new() -> Self {
    OrderProcessor {
      payment_service: PaymentService,
    }
  }

  fn process_order(&self, order_amount: f64) {
    // Xử lý đơn hàng
    println!("Processing order of ${}", order_amount);
    self.payment_service.process_payment(order_amount);
  }
}

fn main() {
  let order_processor = OrderProcessor::new();
  order_processor.process_order(100.0);
}

Hậu quả của Tightly Coupling

Ở đây tôi sẽ phân tích hậu quả dựa trên ví dụ tôi đã đưa ra ở trên. Có 3 hậu quả lớn như sau.

 1. Khả năng mở rộng kém: Nếu bạn muốn thay đổi cách PaymentService xử lý thanh toán (ví dụ, thêm tính năng thanh toán bằng thẻ tín dụng), bạn sẽ cần phải thay đổi cả OrderProcessor.
 2. Khả năng tái sử dụng thấp: OrderProcessor không thể dễ dàng tái sử dụng trong các dự án khác mà không có PaymentService.
 3. Bảo trì phức tạp: Bất kỳ thay đổi nào trong PaymentService cũng yêu cầu thay đổi trong OrderProcessor.

Giải pháp Giảm Tightly Coupling trong Rust

Để giảm tightly coupling và cải thiện tính linh hoạt, khả năng mở rộng của hệ thống, bạn có thể áp dụng các kỹ thuật sau:

 1. Trait: Sử dụng các traits để tách biệt các phần triển khai cụ thể. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào các chi tiết cụ thể của từng module.
trait Payment {
  fn process_payment(&self, amount: f64);
}

struct CreditCardPayment;

impl Payment for CreditCardPayment {
  fn process_payment(&self, amount: f64) {
    // Code xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng
    println!("Processing credit card payment of ${}", amount);
  }
}

struct OrderProcessor<T: Payment> {
  payment_service: T,
}

impl<T: Payment> OrderProcessor<T> {
  fn new(payment_service: T) -> Self {
    OrderProcessor { payment_service }
  }

  fn process_order(&self, order_amount: f64) {
    // Xử lý đơn hàng
    println!("Processing order of ${}", order_amount);
    self.payment_service.process_payment(order_amount);
  }
}

fn main() {
  let payment_service = CreditCardPayment;
  let order_processor = OrderProcessor::new(payment_service);
  order_processor.process_order(100.0);
}

Ở đây bạn có thể thấy tôi đã thêm code xử lí thanh toán cho thẻ tín dụng nhưng vẫn không bị quá phụ thuộc và phải thay đổi cả OrderProcessor bằng cách sử dụng đoạn code trait :

trait Payment {
  fn process_payment(&self, amount: f64);
}

2. Dependency Injection: Cung cấp dependencies cho các module thay vì để chúng tự tạo ra hoặc quản lý. Kỹ thuật này giúp tách biệt các thành phần và giảm phụ sự thuộc chặt chẽ.

trait Payment {
  fn process_payment(&self, amount: f64);
}

struct CreditCardPayment;

impl Payment for CreditCardPayment {
  fn process_payment(&self, amount: f64) {
    // Code xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng
    println!("Processing credit card payment of ${}", amount);
  }
}

struct PaypalPayment;

impl Payment for PaypalPayment {
  fn process_payment(&self, amount: f64) {
    // Code xử lý thanh toán bằng Paypal
    println!("Processing Paypal payment of ${}", amount);
  }
}

struct OrderProcessor<T: Payment> {
  payment_service: T,
}

impl<T: Payment> OrderProcessor<T> {
  fn new(payment_service: T) -> Self {
    OrderProcessor { payment_service }
  }

  fn process_order(&self, order_amount: f64) {
    // Xử lý đơn hàng
    println!("Processing order of ${}", order_amount);
    self.payment_service.process_payment(order_amount);
  }
}

fn main() {
  let credit_card_payment = CreditCardPayment;
  let order_processor = OrderProcessor::new(credit_card_payment);
  order_processor.process_order(100.0);

  let paypal_payment = PaypalPayment;
  let another_order_processor = OrderProcessor::new(paypal_payment);
  another_order_processor.process_order(200.0);
}

Bạn sẽ thấy rằng dù tôi có cho thêm bao nhiêu kiểu thanh toán đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng và bị Tightly Coupling. Điều này thực sự rất tốt cho sự mở rộng sau này của hệ thống.

3. Event-Driven Architecture: Sử dụng các sự kiện và message passing để giao tiếp giữa các module thay vì gọi trực tiếp các phương thức. Điều này giúp tách biệt các module và giảm phụ thuộc.

Vì nó hơi mới với các bạn (kể cả tôi trong lần đầu tiếp xúc với phương pháp này) nên tôi sẽ comment rất kĩ vào code nhé, hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu dễ dàng hơn

use std::sync::{Arc, Mutex}; // Import các thư viện cho concurrency và synchronization

// Định nghĩa cấu trúc Event chứa thông điệp
struct Event {
  message: String,
}

impl Event {
  // Phương thức khởi tạo cho Event
  fn new(message: String) -> Self {
    Event { message }
  }
}

// Định nghĩa trait EventListener với một phương thức on_event
trait EventListener {
  fn on_event(&self, event: &Event);
}

// Định nghĩa EventPublisher để quản lý danh sách các listener và phát các sự kiện
struct EventPublisher {
  // Listeners được lưu trữ dưới dạng Arc<Mutex<dyn EventListener + Send>> để hỗ trợ concurrency
  listeners: Vec<Arc<Mutex<dyn EventListener + Send>>>,
}

impl EventPublisher {
  // Phương thức khởi tạo cho EventPublisher
  fn new() -> Self {
    EventPublisher {
      listeners: Vec::new(),
    }
  }

  // Đăng ký một listener mới
  fn register_listener(&mut self, listener: Arc<Mutex<dyn EventListener + Send>>) {
    self.listeners.push(listener);
  }

  // Phát một sự kiện tới tất cả các listener đã đăng ký
  fn publish_event(&self, event: &Event) {
    for listener in &self.listeners {
      listener.lock().unwrap().on_event(event);
    }
  }
}

// Định nghĩa OrderProcessor để xử lý đơn hàng và phát các sự kiện liên quan
struct OrderProcessor {
  publisher: Arc<Mutex<EventPublisher>>, // Sử dụng Arc<Mutex<>> để hỗ trợ concurrency
}

impl OrderProcessor {
  // Phương thức khởi tạo cho OrderProcessor
  fn new(publisher: Arc<Mutex<EventPublisher>>) -> Self {
    OrderProcessor { publisher }
  }

  // Xử lý đơn hàng và phát sự kiện sau khi đơn hàng được xử lý
  fn process_order(&self, order_amount: f64) {
    // Xử lý đơn hàng (ví dụ như ghi log)
    println!("Processing order of ${}", order_amount);
    // Tạo một sự kiện mới khi đơn hàng được xử lý xong
    let event = Event::new(format!("Order of ${} processed", order_amount));
    // Phát sự kiện tới tất cả các listener đã đăng ký
    self.publisher.lock().unwrap().publish_event(&event);
  }
}

// Định nghĩa EmailNotification là một listener cụ thể
struct EmailNotification;

impl EventListener for EmailNotification {
  // Xử lý sự kiện khi nhận được
  fn on_event(&self, event: &Event) {
    println!("Sending email notification: {}", event.message);
  }
}

// Định nghĩa SmsNotification là một listener cụ thể khác
struct SmsNotification;

impl EventListener for SmsNotification {
  // Xử lý sự kiện khi nhận được
  fn on_event(&self, event: &Event) {
    println!("Sending SMS notification: {}", event.message);
  }
}

fn main() {
  // Tạo một EventPublisher
  let publisher = Arc::new(Mutex::new(EventPublisher::new()));
  
  // Tạo các listener và đăng ký chúng với EventPublisher
  let email_notification = Arc::new(Mutex::new(EmailNotification));
  let sms_notification = Arc::new(Mutex::new(SmsNotification));

  publisher.lock().unwrap().register_listener(email_notification);
  publisher.lock().unwrap().register_listener(sms_notification);

  // Tạo một OrderProcessor với EventPublisher đã được tạo
  let order_processor = OrderProcessor::new(publisher.clone());
  
  // Xử lý đơn hàng và phát sự kiện
  order_processor.process_order(100.0);
}

Lợi ích của Event-Driven Architecture trong ví dụ này

 • Giảm phụ thuộc trực tiếp: Các thành phần như OrderProcessor không cần biết chi tiết về các listener như EmailNotification hay SmsNotification. Chúng chỉ cần phát sự kiện và listener sẽ tự xử lý.
 • Tăng khả năng mở rộng: Dễ dàng thêm mới các listener khác (ví dụ: PushNotification) mà không cần thay đổi logic của OrderProcessor hay EventPublisher.
 • Concurrency: Sử dụng Arc<Mutex<>> giúp đảm bảo an toàn khi truy cập chia sẻ dữ liệu giữa các luồng khác nhau.

Ngoài ra hãy lưu ý 1 chút về các lợi ích của EventPublisher như sau:

 • Quản lý danh sách các listener đã đăng ký.
 • Có phương thức để đăng ký thêm listener (register_listener) và phát sự kiện tới tất cả các listener (publish_event).
 • Sử dụng Arc<Mutex<>> để đảm bảo an toàn trong môi trường đa luồng.

4. Microservices: Tách biệt các chức năng của hệ thống thành các dịch vụ độc lập với nhau. Mỗi dịch vụ có thể được phát triển, triển khai và mở rộng một cách độc lập mà không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác.

Về phần này tôi sẽ viết riêng ở một bài viết khác, vì nếu nói về Microservices ở đây sẽ hơi dài. Nhưng ngắn gọn mà nói thì kiến trúc Microservices giúp hệ thống của bạn trở nên linh hoạt và dễ dàng mở rộng hơn. Bằng cách chia nhỏ hệ thống thành các dịch vụ độc lập, bạn có thể phát triển và triển khai từng phần của hệ thống một cách riêng lẻ, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả phát triển. Mỗi dịch vụ có thể được phát triển bởi một nhóm riêng biệt, sử dụng ngôn ngữ và công nghệ phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của dịch vụ đó.

Microservices thường giao tiếp với nhau qua các API hoặc message queue, đảm bảo tính nhất quán và liên kết lỏng lẻo giữa các dịch vụ. Điều này cũng cho phép dễ dàng thay thế hoặc nâng cấp từng dịch vụ mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Việc áp dụng kiến trúc Microservices còn giúp cải thiện khả năng phục hồi của hệ thống, bởi vì nếu một dịch vụ gặp sự cố, các dịch vụ khác vẫn có thể tiếp tục hoạt động bình thường.

Tóm lại

Tightly coupling là một vấn đề phổ biến trong phát triển phần mềm, gây khó khăn cho việc mở rộng, bảo trì và tái sử dụng mã nguồn. Bằng cách áp dụng các kỹ thuật như abstraction (traits), dependency injection, event-driven architecture và microservices, chúng ta có thể giảm sự phụ thuộc chặt chẽ giữa các module, từ đó cải thiện tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tightly coupling và các giải pháp để giảm thiểu vấn đề này trong Rust.

Còn giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo nhé.

Add a Comment

Scroll Up