Category: Agile

5 vai trò chính của Scrum Master

Loại bỏ trở ngại Scrum Master nên bắt đầu mỗi ngày với câu hỏi “Tôi có thể làm gì để team của tôi thực hiện...
Scroll Up